Rozhovor s Dom Famularom

user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT DISTINCT(n.nid), n.uid, n.title, n.type, e.event_start, e.event_start AS event_start_orig, e.event_end, e.event_end AS event_end_orig, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 3600 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM dobb_node n INNER JOIN dobb_event e ON n.nid = e.nid INNER JOIN dobb_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone INNER JOIN dobb_node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'content_access_rid'))) AND ( n.status = 1 AND ((e.event_start >= '2024-04-30 00:00:00' AND e.event_start <= '2024-06-01 23:59:59') OR (e.event_end >= '2024-04-30 00:00:00' AND e.event_end <= '2024-06-01 23:59:59') OR (e.event_start <= '2024-04-30 00:00:00' AND e.event_end >= '2024-06-01 23:59:59')) ) GROUP BY n.nid HAVING (event_start >= '2024-05-01 00:00:00' AND event_start <= '2024-05-31 23:59:59') OR (event_end >= '2024-05-01 00:00:00' AND event_end <= '2024-05-31 23:59:59') OR (event_start <= '2024-05-01 00:00:00' AND event_end >= '2024-05-31 23:59:59') ORDER BY event_start ASC in /home/do1741500/www_root/includes/database.mysql.inc on line 174.

Dom FamularoDom Famularo Dom Famularo už vyše 30 rokov káže evanjelium o bubnovaní po celom svete. Tento charizmatický človek si vybudoval kariéru ako senzačný bubeník a zároveň ako lektor a motivátor. Študenti pravidelne lietajú ku nemu z celého sveta na súkromné hodiny. Bol prvým západným bubeníkom v Číne, ktorý prednášal o bubnovaní. Bol mimoriadnym hosťom na prvom Buddy Rich Tribut Concert-e a je hlavným lákadlom pre také bubenícke udalosti ako Koblenz International Drummer Meeting v Nemecku, the Florida Drum Expo, the Paris Music Show, the massive Drummers Day in Australia, the Heartbeat World Rhythm spectacle for Canadian TV, the Montreal Drumfest ... Naša idea webových novín pre bubeníkov sa mu veľmi zapáčila a ihneď sme využili naskytnutú šancu pre rozhovor s týmto výnimočným človekom.

Klasická otázka na začiatok. Ako si sa dostal k bubnovaniu ?

Začal som,keď som počul Beatles v 1964...úžasné!

Študoval si u takých velikánov ako Ronnie Benedict, Al Miller, Joe Morello, Jim Chapin ako ovplyvnili títo velikáni tvoju hru?

Inšpirovali ma, aby som cvičil a stále sa zlepšoval. Ukázali mi lásku k bubnovaniu a čítaniu a aby som sa venoval všetkým štýlom.

Spolu s Clausom Hesslerom ste napísali školu OPEN HANDED PLAYING VOL. I, kedy a prečo si prešiel na open handed playing?
Dom FamularoDom Famularo

Je to lepší spôsob hrania. Prekríženie jednej ruky cez druhú sťahuje pohyb. Billy Cobham bol prvý. Spolu so Simon Phillips-om sú obaja v tomto perfektní a uvoľnený pri hraní!

Taktiež si autorom „The Weaker Side“ spolu so Stephanom Chamberlandom. Ako vznikla táto škola a na čo sa zameriava?

Videli sme, že je treba zamerať sa aj na slabšiu stránku bubeníkov...je to na vytvorenie lepšej rovnováhy a slobody v ich hraní. Vyskúšal som to so všetkými svojimi študentmi a im sa tie nápady páčili...tak sme napísali knihu!

Cestuješ a motivuješ ľudí po celom svete.Čo ťa inšpirovalo k napísaniu knihy „The Cycle of self empowerment?

Veľa otázok na môj pozitívny pohľad na veci v mojom živote. Je spôsob, ako byť pozitívny a v pohode a napísal som o tom vzorec. Ľudia po celom svete čítajú tú knihu a zlepšujú sa správnym smerom a to je na tom to inšpiratívne!

Pracuješ pre firmy SABIAN a VIC FIRTH ako Education Director a consultant. A si supervízorom pre MAPEX pre The Learning Advantage Program. Vedel by si nám priblížiť o akú prácu ide?

Komunikujem s tými spoločnosťami každý deň a oni sa zaujímajú o vzdelávanie. Vkladajú budúcnosť do budúcností bubeníkov...sú to veľmi zasvätené spoločnosti. Pomáhajú umeniu, aby sa ďalej rozvíjalo a rástlo. A to je skvelé pre každého bubeníka!
Dom FamularoDom Famularo

Mr. Jim Chapin bol tvojím veľmi blízkym priateľom a na jeho počesť si 17.2.2010 v New Yorku založil The Jim Chapin Memorial Teacher Scholarship spolu s Chapinovou rodinou a ďalšími velikánmi z hudobného priemyslu. Čo je cieľom tohto projektu a pre koho je určené jeho štipendium?

Jim sa veľmi venoval šíreniu svojich vedomostí...rozprával sa s každým, kto sa chcel niečo naučiť. Toto štipendium bude venované zanietenému učiteľovi, aby pokračoval vo svojom vzdelávaní a aby tak zachoval Jimmove umenie.
Dom FamularoDom Famularo

Máš veľmi široký záber aktivít. Si filantrop, bubeník, učiteľ, riaditeľ, autor, motivátor... Odkiaľ čerpáš toľkú energiu?

Inšpiruje ma moja rodina. Moji študenti ma inšpirujú. Aj moje spoločnosti. A aj toto interview!

Si veľmi vyťažený človek. Ako vieš spojiť taký nabitý program s rodinou?

Moja rodina ma podporuje vo všetkom, čo robím. A ja zase robím všetko pre nich. Mám nabitý program.. cestujem...mailujem... telefonujem...učím...hrám...píšem...a pomáham ľuďom! Život je prikrátky a je tak veľa vecí, čo chcem robiť!

Na záver. Čo by si poradil mladým bubeníkom?

Každému mladému bubeníkovi hovorím, aby si vyhľadal nejakých starších skúsených bubeníkov a aby pátral po ich vedomostiach a znalostiach. Aby sa inšpirovali každým bubeníkom. Aby každý deň počúvali rôzne štýly hudby. Aby chodili na hodiny a pýtali sa...aby sa snažili byť čo najlepším človekom a bubeníkom. Toto je úžasný svet...treba sa z neho učiť a stráviť život šírením týchto informácií! Toto vás posilní a vy sa posuniete ďalej, a aj všetkých ľudí okolo! Pamätám si, keď som mal 22, ako keby to bolo včera...uč sa teraz...a zabávaj sa s hudbou! Posilňuj ostatných! Ďakujem za túto príležitosť!

Rozhovor pripravil: Július Petrus

Preložila: Simona S.

English vesrion

Could you tell us how you started playing drums?

I BEGAN AFTER HEARING THE BEATLES IN 1964...AMAZING!

You studied at Ronnie Benedict, Al Miller, Joe Morello, Jim Chapin how did those
masters influence your playing?

THEY INSPIRED ME TO PRACTICE AND GET BETTER. THEY SHOWED ME
THE LOVE FOR DRUMMING AND READING AND BEING INVOLVED IN ALL
STYLES!

You wrote the book „OPEN HANDED PLAYING VOL. I „ together with Claus
Hessler. When and why did u switch over to OHP?

I NEW THIS IS A BETTER WAY TO PLAY. THE CROSSING OF ONE HAND OVER
THE OTHER CONSTRICTS MOVEMENT. BILLY COBHAM WAS THE FIRST AND
SIMON PHILLIPS ARE SO GREAT AT THIS AND SO FREE IN THEIR PLAYING!

You are also the author of „The Weaker Side“ together with Stephan Chamberland.
How this book came to being and what does it slant to?

WE SAW THE NEED TO PUT MORE ATTENTION TO A DRUMMERS WEAKER
SIDE...THIS IS TO CREATE MORE BALANCE AND FREEDOM IN OUR PLAYING.
I TRIED THIS WITH ALL MY STUDENTS AND THEY LOVED THE IDEAS...SO
WE WROTE THE BOOK!

You travel and motivate people all around the world. What inspired you to write the
book „The Cycle of self empowerment“?

SO MANY QUESTIONS ABOUT MY POSITIVE WAY OF SEEING THINGS IN
LIFE. THERE IS A WAY OF STAYING POSITIVE AND I WROTE ABOUT THIS
FORMULA. PEOPLE ALL AROUND THE WORKD ARE RADING THE BOOK
AND MAKING CHANGE IN A POSTIVIE WAY AND THIS IS SO INSPIRING!

You are working for companies Sabian Cymbals EVANS Drum heads and Vic
Firth Sticks as an Education Director and consultant and for MAPEX drums you’re
supervises the Learning Advantage Program. Can you tell us something about this
job?

I SPEAK WITH THESE COMPANIES EVERYDAY AND THEY ARE SO
CONCERNED ABOUT EDUCATION. THEY PUT TIME INTO DRUMMERS
FUTURES...THESE ARE VERY DEDICATED COMPANIES. THEY HELP
THE ART FORM GROW AND THIS IS GREAT FOR EVERY DRUMMER!

Mr. Jim Chapin was your very close friend and to his honour on February 17, 2010
in New York you’ve launched the Jim Chapin Memorial Teacher Scholarship with
the Chapin family and some of the biggest names in the music industry. What is the
objective of this project and for who is this scholarship meant?

JIM WAS SO DEDICATED IN SHARING HIS KNOWLEDGE...HE WOULD TALK
TO ANYONE WHO WANTED TO LEARN. THIS SCHOLARSHIP WILL BE GIVEN
TO A DEDICATED TEACHER TO CONTINUE BUILDING THEIR TEACHING IN

JIM’S NAME...KEEP THE ART FORM ALIVE!

You’re philanthrope,drummer,educator,director,author,motivator... You
have many different activities. Where do you take power for doing it?

MY FAMILY INSPIRES ME. MY STUDENTS INSPIRE ME. MY COMPANIES
INSPIRE ME. THIS INTERVIEW INSPIRES ME!

You really are exhausted person. How can you combine job with family?

MY FAMILY SUPPORTS ME IN ALL I DO. AND I DO EVERYTHING FOR THEM.
I HAVE A NON STOP SCHEDULE FOR TRAVELING...EMAILING...PHONE
CALLS...TEACHING...PLAYING...WRITING...AND HELPING PEOPLE! LIFE IS
SHORT AND I HAVE MUCH I WANT TO DO!

What kind of advice would you give to young drummers?

I ASK EVERY YOUNG DRUMMER TO RESEARCH THE PAST PLAYERS
AND SEEK THEIR KNOWLEDGE. BE INSPIRED BY EVERY MUSICIAN.
LISTEN TO ALL MUSIC STYLES EVERYDAY. TAKE LESSONS AND ASK
QUESTIONS...TRY TO BE THE BEST PERSON AND DRUMMER YOU CAN.
THERE IS A WONDERFUL WORLD OUT THERE....LEARN FROM IT AND
SPEND YOUR LIFE SHARING IT.....! THIS WILL EMPOWER YOU TO RISE TO
A SPIRIT THAT WILL MOVE YOU AND ALL THE PEOPLE YOU MEET! I CAN
REMEMBER WHEN I WAS 22 LIKE IT WAS YESTERDAY.....LEARN NOW...AND
HAVE FUN WITH MUSIC! EMPOWER OTHERS! THANKS SO MUCH FOR THIS
OPPORTUNITY!